Pigeon Goldrausch DV 09683-21-957

Summary Value
Average Training Flight speed 1101.728
Average Race speed 1546.375
Average Training Flight Rank 2943.789
Average Race Rank 853.000
Grand Average Rank 541 ( 1415.770 Points )
Super Ace Rank 244 ( 331.576 Points )

Participated Race's

Event Liberation Date Distance (km) Rank / Basket Count (Percentile) Speed
HOTSPOT 1 2022-06-04 07:00:00 192 1338 / 5492 ( 24.36% ) 1563.4712
HOTSPOT 2 2022-06-11 07:00:00 237 803 / 5272 ( 15.23% ) 1689.3056
HOTSPOT 3 2022-06-18 07:00:00 318 418 / 4980 ( 8.39% ) 1386.3478

Participated Training Flight's

Event Liberation Date Distance (km) Rank / Basket Count (Percentile) Speed
Training Flight 1 2022-04-23 07:00:00 40 3539 / 6985 ( 50.67% ) 1111.0134
Training Flight 2 2022-04-25 07:30:00 40 4241 / 6884 ( 61.61% ) 764.1779
Training Flight 3 2022-04-26 07:00:00 52 1262 / 6661 ( 18.95% ) 1198.1613
Training Flight 5 2022-04-28 07:00:00 52 5831 / 6756 ( 86.31% ) 699.8403
Training Flight 6 2022-04-30 07:00:00 77 924 / 6633 ( 13.93% ) 1189.0484
Training Flight 7 2022-05-03 07:00:00 77 3529 / 6595 ( 53.51% ) 1103.086
Training Flight 8 2022-05-05 08:00:00 52 4833 / 6260 ( 77.2% ) 905.1008
Training Flight 10 2022-05-10 07:00:00 87 4976 / 6271 ( 79.35% ) 924.604
Training Flight 11 2022-05-13 07:00:00 87 3181 / 6162 ( 51.62% ) 1194.9373
Training Flight 12 2022-05-17 07:30:00 103 5364 / 5939 ( 90.32% ) 1038.7689
Training Flight 13 2022-05-21 07:30:00 103 3152 / 5958 ( 52.9% ) 1051.4442
Training Flight 14 2022-05-25 07:10:00 120 5460 / 5730 ( 95.29% ) 183.979
Training Flight 15 2022-05-28 07:30:00 148 3660 / 5598 ( 65.38% ) 1290.3732
Training Flight 16 2022-06-01 07:30:00 103 2130 / 5577 ( 38.19% ) 1418.9282
Training Flight 17 2022-06-08 08:10:00 103 25 / 5298 ( 0.47% ) 1591.4341
Training Flight 18 2022-06-15 07:30:00 103 72 / 5018 ( 1.43% ) 1311.5394
Training Flight 19 2022-06-21 08:00:00 52 1103 / 4121 ( 26.77% ) 1240.1326
Training Flight 20 -CANCELLED 2022-06-23 08:00:00 77 - / 4167 ( 0% ) 0
Training Flight 20 2022-06-23 08:00:00 77 317 / 4167 ( 7.61% ) 1420.0049
Training Flight 21 2022-06-25 07:30:00 120 2333 / 4156 ( 56.14% ) 1296.2486